For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Bekijk de site in het Nederlands

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

College and Graduate School of Child Development and Education

Het Erasmus+programma is bedoeld om studenten de mogelijkheid te bieden een semester in een ander EU-land te studeren. Deelname aan de Erasmus+ uitwisseling geeft je de kans om een ander land, een nieuwe cultuur en taal te leren kennen. Wonen en studeren in het buitenland zal je verrijken met nieuwe en spannende ervaringen.

Erasmus+programma

Met twintig partnerinstellingen binnen Europa zijn vanuit de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen afspraken gemaakt over studentenuitwisseling binnen het Erasmus+programma.  Op de wereldkaart vind je een overzicht van alle bestemmingen. De procedure voor aanmelding voor een uitwisseling binnen het Erasmus+programma vind je onder het menuonderdeel Aanmelden

Let op: op het moment is het i.v.m. de coronamaatregelen nog niet zeker dat de uitwisselingen in studiejaar 2021-2022 door kunnen gaan. Zodra hier meer informatie over is wordt dit op deze website bekend gemaakt.

Voorwaarden Erasmus+uitwisseling

Om in aanmerking te komen voor het Erasmus+programma moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet tijdens je uitwisseling ingeschreven staan aan de UvA en je collegegeld hebben betaald;
  • Je hebt het eerste jaar afgerond en op het moment van vertrek heb je 120 EC behaald. Je hoeft nog niet over dit puntenaantal te beschikken als je je aanmeldt;
  • Je voldoet aan de ingangseisen van de gekozen partneruniversiteit (cijfergemiddelde, taaleis etc.). De ingangseisen zijn te vinden in de wereldkaart.
  • Een complete aanmelding met goede motivatie/studieplan.
  • Voorlopige erkenning door je opleiding van alle vakken die aan de gastinstelling gedaan worden.
  • Voor de Erasmus+beurs moet je minstens drie maanden in het buitenland studeren. Je kunt maximaal 1 academisch jaar op uitwisseling gaan. Studenten kunnen in aanmerking komen voor maximaal 12 maanden Erasmusbeurs per studiefase (bachelor, master, PhD).
  • Minimaal 24 EC behalen per semester in het buitenland. Als je dreigt minder dan 24 EC te behalen neem dan direct contact op met de coördinator. Bij in gebreke blijven kan worden overgegaan tot terugvordering van de beurs.

Aanvragen voor facultaire uitwisseling in collegejaar 2021-2022 met het Erasmusprogramma is mogelijk vanaf 1 januari 2021 en deze moeten uiterlijk worden ingediend op 1 maart 2021. 15 juni 2021 is de deadline voor de overgebleven plaatsen voor het tweede semester.

Selectie

Iedereen die een compleet dossier indient voor de gegeven aanmeldingsdeadline en voor een bestemming waar voldoende plek is, krijgt de plek toegewezen, mits de student voldoet aan de ingangseisen van de partner universiteit. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, zal er op basis van cijfergemiddelde geplaatst worden. Voor de berekening van het cijfergemiddelde tellen alle behaalde cijfers die in UvA SIS geregistreerd staan (van alle aan de UvA gevolgde opleidingen) op de peildatum (sluitingsdatum van betreffende ronde) mee. Onvoldoendes worden niet meegerekend. Dit gemiddelde wordt berekend op twee decimalen na de komma. Studenten met het hoogste cijfergemiddelde worden geplaatst. Bij gelijke uitkomst zal er geplaatst worden door middel van loting.

Na de deadline van de aanmeldtermijn is het streven is om alle studenten binnen vier weken van de uitslag van de selectie op de hoogte te stellen. De uitslag wordt per e-mail gestuurd.

Er zijn drie verschillende uitslagen mogelijk:

  1. Je wordt geselecteerd voor de universiteit van de eerste keuze.
  2. Je wordt geselecteerd als uitwisselingsstudent maar kan helaas niet geplaatst worden bij de universiteit van de eerste keuze. In dit geval wordt met je overlegd of je eventu-eel naar een alternatieve bestemming zou willen.
  3. Je wordt niet geselecteerd. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je bezwaar maken en kan de selectiecommissie het besluit heroverwegen.

Erasmus+ beurs

Studenten die worden toegelaten tot het Erasmus+ uitwisselingsprogramma komen in aanmerking voor de Erasmus+ beurs. Beurzen worden verstrekt aan studenten die in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen de UvA en een Europese instelling voor hoger onderwijs een periode (van 3 maanden tot een heel studiejaar) aan een partnerinstelling studeren of stage lopen. De beurs  is bedoeld om extra woon- en reiskosten te dekken tijdens je verblijf in het buitenland. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, en is afhankelijk van de bestemming (land).